Visit Homepage
Gå til indhold

Husorden

HUSORDEN FOR GRUNDEJERFORENINGEN BYLUNDEN
 1. Generelt
  1.1. Husordenen gælder for alle beboere samt gæster på J. E. Pitznersvej 53-55.
  1.2. Det er enhver ejers pligt at sørge for, at dennes husstand samt gæster er bekendt med husordenen.
  1.3. Alle beboere har pligt til at holde sig orienteret om forhold i ejerforening, og opfordres til løbende at besøge Grundejerforeningens hjemmeside: www.bylunden.dk
  1.4. Overtrædelse af husordenen medfører skriftlig advarsel fra bestyrelsen og krav om ophør af brud på husordenen.
  1.5. Ved brud på husordenen, hvor fysiske forhold ændres, skal de ændrede forhold bringes tilbage til oprindelig stand for ejerens egen regning.
  1.6. Ved beskadigelser på egen, fælles eller andres ejendom påhviler det skadevolder at betale fuld erstatning.
  1.7. Brud på husordenen skal meddeles bestyrelsen.
 2. Adfærd
  2.1. Det er ikke tilladt at have en støjende adfærd, der kan være til gene for andre beboere.
  2.2. Der må udelukkende benyttes støjende værktøj/redskaber i dagtimerne mandag til fredag kl. 8-19 samt lørdag, søn- og helligdage kl. 10-14.
  2.3. Høj musik fra musikanlæg, tv, radio, musikinstrumenter og lignende er ikke tilladt, medmindre det er i forbindelse med afholdelse af fest og må under ingen omstændigheder foregå for åbne vinduer og døre. Ved afholdelse af fest skal nærmeste naboer informeres senest en uge før afholdelse. Fester skal under alle omstændigheder gennemføres under hensyntagen til nærmeste naboer.
  2.4. Det er ikke tilladt at holde nogen former for dyr, som er til gene for øvrige beboere, f.eks. høns og muskelhunde mv. Husdyr må ved lyd, lugt mv. ikke være til gene for andre af ejendommens beboere. Er man i tvivl, bedes man kontakte bestyrelsen.
  2.5. Hunde skal altid føres i snor på ejendommens fællesarealer, ligesom hundeejere skal fjerne hundes efterladenskaber straks. Hunde må endvidere ikke udvise aggressiv adfærd.
  2.6. Børns leg og ophold henvises til legepladsen og græsarealer. Leg med farligt legetøj, såsom skyde- og kastevåben er forbudt, såvel på fælles- som private arealer.
 3. Parkering
  3.1. Parkeringsbåsene er udelukkende forbeholdt beboerne. I hverdagene fra kl. 9-15 kan gæster undtagelsesvis parkere på Bylundens parkeringsareal. I weekender, på helligdage og hverdage efter kl. 15 bedes gæster parkere på J.E. Pitznersvej.
  3.2. Handicappladsen er forbeholdt køretøjer med et handicapskilt i forruden. Hvis hele parkeringsarealet er i brug, og handicappladsen er ledig, kan øvrige beboere/gæster benytte den, men skal fjerne bilen efter påkrav herom.
  3.3. Der må ikke parkeres erhvervskøretøjer eller private lastbiler, varevogne, trailere, campingvogne, ladvogne eller lignende på parkeringsarealet.
  3.4. Det er ikke tilladt at parkere uregistrerede køretøjer (bil uden nummerplader og udløbene prøveplader) på parkeringspladsen.
  3.5. Det er ikke tilladt at parkere uden for båsene på parkeringspladsen.
  3.6. Biler, motorcykler, scootere, knallerter m.m. må ikke holde i tomgang i mere end et minut på grundejerforeningens område.
  3.7. Der må ikke foretages bilvask, olieskift eller større vedligeholdelsesarbejder på køretøjer på parkeringspladsen eller grundejerforeningens område i øvrigt.
  3.8. Der må ikke parkeres køretøjer, der lækker olie på parkeringspladsen. Sker dette alligevel, skal ejeren af køretøjet selv sørge for oprensning.
  3.9. Der må ikke køre biler på flisearealet mellem rækkehusene, da det er redningsvej. Undtagelsen er ved ind- & udflytning samt større flytteopgaver.
 4. Bygningerne
  4.1. Det er ikke tilladt at ændre på bygningernes udseende, herunder farver, materialetyper m.m. For mere information se lokalplanen for Herlev Kommune (bilag til købsaftalen).
  4.2. Bygningerne skal til enhver tid vedligeholdes i henhold til de regler bestyrelsen udstikker, herunder træværk, tagpap, tegl, fuger, sokler med mere.
  4.3. Træværk (vinduer, døre, plankeværk og skure m.m.) må kun vedligeholdes med de af bestyrelsen godkendte materialer og farvekoder.
  4.4. Det er ikke tilladt at opsætte parabol.
  4.5. Der må udelukkende opsættes hegn, skur, markiser, udestuer mv. efter indgivelse af ansøgning til bestyrelsen og dennes godkendelse heraf. Den ønskede bygningstilføjelse skal være i overensstemmelse med farven og materialerne på de øvrige bygninger.
  4.6. Det er ikke tilladt at opsætte stærkt lys til gene for andre beboere.
 5. Udendørsarealer
  5.1. Det er ikke tilladt at have andre typer hæk end bøgehæk.
  5.2. Alle har pligt til at holde deres haver i en sådan stand, at haven ikke påvirker naboernes haver med hensyn til ukrudt, skygge og lugtgener eller slår hækken ihjel.
  5.3. Af hensyn til børnene, er det ikke tilladt at bruge sprøjtemidler på grunden.
  5.4. Der må ikke på ejendommens fællesarealer antændes nogen former for åben ild. Der må ikke etableres bålsteder i de private haver. Bålfade må benyttes under de gældende kommunale og sikkerhedsmæssige regler og det skal sikres, at naboer generes mindst muligt af røg og os. Bålfade på 80 cm og derover i diameter skal placeres mindst 10 meter fra husene. Det er udelukkende små mængder rent tørt brænde, som må bruges til bål i et bålfad. Ved en vindhastighed på over 10 m/sek. er bål i bålfadet ikke tilladt. Ved anvendelse af havegrill skal det sikres, at naboer generes mindst muligt af røg og stegeos.
  5.5. Affyring af fyrværkeri må kun finde sted fra fællesarealet og ikke på parkeringspladsen og uden at være til gene for andre beboere. Affyringen skal i øvrigt ske i henhold til Politivedtægten. Oprydningen skal hver enkelt beboer selv sørge for.
  5.6. Boldspil henvises til græsarealerne ved støjværnet mod Herlev Hovedgade.
  5.7. Det er ikke tilladt at beplante uden for egen matrikel, eller ændre på fællesarealernes beplantning.
  5.8. Defekte lamper skal meldes til bestyrelsen, så de kan blive repareret.
  5.9. Knallerter, scootere, motorcykler og lign. må kun trækkes inden for området. Cyklister skal vise hensyn til fodgængere.
 6. Hjemmeside og Facebook
  6.1. Bylunden.dk tilhører Grundejerforeningen og benyttes til opslag for beboerne samt information om bestyrelsens sammensætning, referater mv.
  6.2. Facebook benyttes ligeledes til opslag for beboerne. Det henstilles, at man bevarer en god tone.
 7. Renholdelse
  7.1. Alle beboere har pligt til at holde rent og ryddeligt omkring deres boliger, parkeringspladsen og stier.
  7.2. Det er ikke tilladt at henstille affald ved siden af containerne. Er containerne fyldte, skal man selv køre på genbrugspladsen. Såfremt containerne til husholdningsaffald er fyldte, må man ikke smide affaldet i de andre containere, men afvente tømning. Grundejerforeningen kan blive pålagt en bøde, hvis affaldet ikke er sorteret korrekt.
  7.3. Storskrald bliver afhentet 1 gang om måneden, og skal aftenen inden henstilles på arealet til højre for skuret med containere eller afleveres på genbrugspladsen. Der henvises til hjemmesiden, hvoraf det vil fremgå, hvornår afhentning finder sted.
  7.4. Det er ikke tilladt at lade affald, madrester og lignende flyde og spredes på jorden i for- og baghave, ej heller for dyrefodring.
  7.5. Alle beboere har pligt til at samle affald og cigaretskodder op omkring deres bolig.
 8. Vedligeholdelse
  8.1. Grundejerforeningen forestår fælles forsyningsledninger og lys på stier og parkeringsområder. Snerydning samt græsslåning af fællesarealer påhviler bestyrelsen.
 9. Tvist
  9.1. Opstår der uenighed og/eller usikkerhed om tolkning af reglerne, skal følgende fremgangsmåde anvendes:
  • Bestyrelsen underrettes skriftligt via hjemmesiden
  • Bestyrelsen bekræfter modtagelse af henvendelsen og indikerer, hvornår et svar kan gives
  • Efter behandlingen sender bestyrelsen en begrundet afgørelse/svar til de involverede parter
  • Bestyrelsens afgørelse kan tages op på en ekstraordinær/ordinær generalforsamling
 10. Ændring af husordenen
  10.1. Husordenen kan kun ændres af generalforsamlingen. Ændringsforslag skal fremsendes skriftligt og rettidigt jf. vedtægterne.
  Nærværende er gyldig frem til afholdelse af næste generalforsamling i april 2019.