Visit Homepage
Gå til indhold

Vedtægter

Vedtægter for Grundejerforeningen Bylunden

 • 1. Foreningens navn og jurisdiktion

Grundejerforeningens navn er ”Grundejerforeningen Bylunden”. Grundejerforeningens geografiske område omfatter ejendommene del nr. 1-20 af matr. nr. 18f, Herlev, samt restejendommen af matr. nr. 18f, Herlev, jf. vedhæftede rids af den 11. juni 2015, udfærdiget af CK Landinspektørerne Carstensen, Kanstrup & Partnere A/S, samt alle parceller, der efter grundejerforeningens stiftelse udstykkes fra nævnte ejendomme.

Foreningen har hjemsted i Herlev Kommune.

Tvister, der opstår mellem grundejerforeningen og et medlem behandles i første instans ved Retten i Glostrup.

Grundejerforeningens vedtægter og eventuelle seneres ændringer skal godkendes af Herlev Kommune.

 • 2. Foreningens formål.

Grundejerforeningens formål er at eje, administrere og vedligeholde restejendommen af matr. nr. 18f, Herlev, jf. vedhæftede rids af den 11. juni 2015, udfærdiget af CK Landinspektørerne Carstensen, Kanstrup & Partnere A/S, med tilhørende fællesveje, stier, fællesparkeringspladser, vej- og stibelysning, grønne fællesarealer og fællesanlæg i øvrigt inden for grundejerforeningens område samt i øvrigt varetage medlemmers fælles interesser.

Grundejerforeningen har pligt til at tage skøde på restejendommen af matr. nr. 18f, Herlev. Ejendommen tilskødes grundejerforeningen ved dennes stiftelse vederlagsfrit af Bylunden ApS.

Grundejerforeningen overtager restejendommen af matr. nr. 18f, Herlev, som den er og forefindes med anlagte fællesveje, stier, fællesparkeringspladser, vej- og stibelysning, grønne fællesarealer og fællesanlæg mv.

Grundejerforeningen forestår pasning og pleje af grundejerforeningens fælles grønne områder samt vedligeholdelse, istandsættelse, renholdelse, vintertjeneste og belysning af fællesveje, stier og parkeringsarealer på grundejerforeningens areal efter grundejerforeningens nærmere bestemmelser.

Grundejerforeningen forestår endvidere vedligeholdelse og nødvendig udskiftning af forsyningsledninger, afløbssystemer mv. på grundejerforeningens areal i det omfang disse ikke ejes af det offentlige eller er overdraget til tredjemand.

Fællesveje, stier, parkeringsarealer, grønne fællesarealer, forsyningsledninger mv. skal til enhver tid fremstå forsvarligt vedligeholdt og svare til den til enhver tid gældende sædvanlige standard for lignende anlæg. Istandsættelse kan ske på grundejerforeningens eget initiativ eller på begæring af offentlig myndigheder.

Generalforsamlingen kan helt eller delvist overdrage pligten til drift, vedligeholdelse, istandsættelse, nødvendig udskiftning, renholdelse, pasning mv. af fællesveje, stier, parkeringsarealer, stibelysning, grønne fællesarealer, forsyningsledninger mv. til Herlev Kommune, anden offentlig myndighed eller et eller flere private selskaber.

I det omfang andet ikke er anført ovenfor, har grundejerforeningen i øvrigt til formål at varetage medlemmernes fælles interesser og repræsentere medlemmerne over for myndighederne i spørgsmål af fælles interesse.

 • 3. Medlemmer

Grundejerforeningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af ejendommene del nr. 1-20 af matr. nr. 18f, Herlev jf. vedhæftede rids af den 11. juni 2015, udfærdiget af CK Landinspektørerne Carstensen, Kanstrup & Partnere A/S. Flere ejere af en ejendom betragtes som et medlem. Medlemskab er pligtmæssigt. Medlemskabet gælder fra overtagelsesdatoen af en ejendom beliggende indenfor området jf. §1.

Ethvert medlem er pligtigt til at betale det på generalforsamlingen vedtagne kontingent.

Fordelingstallet er 20, fordelt med 1 til hvert medlem.

Medlemskabet ophører ved salg af ejendommen beliggende indenfor grundejerforeningens område. Ophørsdagen er overtagelsesdagen i salgs-/købsaftalen.

Medlemmer hæfter ikke for grundejerforeningens forpligtelser overfor tredjemand.

 • 4. Medlemslister

Foreningens bestyrelse vedligeholder en medlemsliste, der indeholder medlemmernes navn og bopæl. Medlemmer er forpligtiget til at underrette bestyrelsen om ændring af ejerforhold. Ved salg af en ejendom skal sælgeren oplyse navn og ny ejer samt overtagelsesdato hurtigst muligt, dog senest 14 dage inden overtagelsesdatoen.

 • 5. Ordinær generalforsamling

Grundejerforeningens interesser varetages af generalforsamlingen, der er foreningens højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april måned. Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal ske skriftligt med mindst 3 ugers varsel. Indkaldelsen udsendes med dagsorden, regnskab, forslag til budget og evt. indkomne forslag og formandens/bestyrelsens beretning.

Generalforsamlinger afholdes i Herlev Kommune.

Alle generalforsamlinger ledes af en dirigent, valgt ved simpelt stemmeflertal af forsamlingen. Dirigenten må ikke være grundejerforeningens revisor eller medlem af bestyrelsen. Dirigenten leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål om emnernes behandling og stemmeafgivning.

Bestyrelsen skal bestå af 3-5 medlemmer. Genvalg kan finde sted, ligesom modtagelse af valg kan nægtes.

Bestyrelsens skriver referat af generalforsamlingen. Det skal indeholde de beslutninger, der er blevet vedtaget. Referatet underskrives af dirigenten. Referatet udsendes til medlemmerne senest sammen med opkrævning af kontingent.

 • 6. Generalforsamlingens dagsorden

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Godkendelse af beretningen
 4. Fremlæggelse af årsregnskab og godkendelse heraf
 5. Indkomne forslag
 6. Behandling af budget og fastsættelse af kontingent
 7. Valg af formand
 8. Valg af kasserer
 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer – valg for 2 år
 10. Valg af revisor – valg for 1 år
 11. Eventuelt
 • 7. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes når:

 1. Det vedtages på en ordinær generalforsamling,
 2. Når bestyrelsen indkalder til det,
 3. Når mindst 1/3 af medlemmerne indsender skriftligt ønske om det.

Ekstraordinære generalforsamlinger og evt. orienterende medlemsmøder indkaldes med mindst 3 ugers varsel. En vedtægtsændring kan kun behandles på en ekstraordinær generalforsamling, når den har været på dagsordenen på den foregående ordinære generalforsamling.

Der skrives et referat af generalforsamlingen. Det skal indeholde de beslutninger, der er blevet vedtaget. Referatet underskrives af dirigent og formand og udsendes til medlemmerne senest en måned efter generalforsamlingen.

 • 8. Forslag

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal afleveres skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage inden generalforsamlingen. Kun forslag, der er afleveret i rette tid kan komme til behandling på generalforsamlingen. Dette gælder dog ikke for emner, der ifølge vedtægterne skal behandles på den ordinære generalforsamling.

 • 9. Afstemninger

På generalforsamlingen træffes alle beslutninger af de fremmødte ved simpelt stemmeflertal. Hvert medlem har én stemme. Stemmeretten kan udøves af et medlems ægtefælle eller en myndig person som medlemmet har givet skriftlig fuldmagt.

Så længe et medlem er i kontingentrestance, er vedkommendes stemmeret og valgbarhed suspenderet. En eventuel restance skal være indbetalt senest 5 dage inden generalforsamlingen for at suspensionen ophæves.

Afstemninger sker ved håndsoprækning, med mindre skriftlig afstemning forlanges. Dette gælder dog ikke for ændringer af vedtægterne. Til vedtagelse af ændring af vedtægterne kræves, at mindst 2/3 af de stemmeberettigede er repræsenteret, samt at vedtagelse sker med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Er der ikke mødt et tilstrækkeligt antal stemmeberettigede, udgår sagen af dagsordenen og forslaget genfremsættes uændret ved næste generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages ved simpelt flertal.

Vedtægtsændringer, der ikke kan besluttes på ordinær generalforsamling, kan debatteres under punktet eventuelt.

 • 10. Kontingent

Det årlige kontingent fastsættes af generalforsamlingen. Kontingentet skal indbetales til bestyrelsen halvårligt forud hver den 1. Maj for 1. halvår og den 1. November for 2. halvår.

Første betaling kan ske på indbetalingskort, men efterfølgende betalinger sker via PBS. Generalforsamlingen kan fastlægge et gebyr for efterfølgende betalinger, der ikke sker via PBS. Generalforsamlingen kan fastlægge et ejerskiftegebyr, der skal betales af et nyt medlem.

 • 11. Restancer

Kommer et medlem i restance, får vedkommende en skriftlig rykker. Sker betalingen herefter ikke inden 14 dage, vil restancen med påløbne omkostninger kunne inddrives af retslig vej.

 • 12. Den daglige ledelse af foreningen

Foreningens ledelse varetages af den valgte bestyrelse på 3-5 medlemmer. Formand og kasserer er valgt på generalforsamlingen.

Det påhviler bestyrelsen at sørge for god og forsvarlig varetagelse af grundejerforeningens fælles anliggender, herunder overholdelse af god skik og orden, betaling af fælles udgifter, tegning af sædvanlige forsikringer.

Bestyrelsen råder over foreningens midler i overensstemmelse med vedtægter og de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger. Enhver ekstraordinær udgift på over DKK 75.000 skal være vedtaget på en generalforsamling, ligesom øvrige ekstraordinære dispositioner forelægges generalforsamlingen til godkendelse. Bestyrelsen kan ikke uden nævnte hjemmel påføre grundejerforeningen gældsforpligtelser. Udbetaling fra foreningens kasse eller bankkonti kræver skriftlig godkendelse af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf det ene skal være formanden eller kassereren.

Administrator kan bemyndiges til at foretage betalinger på foreningens vegne.

Bestyrelsen er berettiget til under ansvar over for generalforsamlingen at antage lønnet medhjælp, såsom assistance af revisor, advokat og landinspektør.

Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, så ofte formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 bestyrelsesmedlemmer er mødt. Afstemninger afgøres ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er det formandens stemme der er afgørende. Der skrives referat af bestyrelsesmøderne, som enten offentliggøres på grundejerforeningens hjemmeside, via e-mail eller ved husstandsomdeling.

 • 13. Tegningsregler

Bestyrelsen varetager grundejerforeningens forhold i enhver henseende og repræsenterer den i alle forhold. Alle foreningens retshandlinger kan gyldigt og med retsvirkning over for tredjemand foretages af formanden i forening med 2 øvrige bestyrelsesmedlemmer. Sagen skal være vedtaget på et bestyrelsesmøde.

 • 14. Forhandlingsprotokol

Bestyrelsen fører protokol over bestyrelsens forhandlinger og beslutninger. Hvert enkelt referat underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Protokollen fremlægges på generalforsamlingen. Nærmere regler for førelse og undertegnelse fastsættes af bestyrelsen.

 • 15. Bestyrelsens tilbagetræden

Såfremt 1/3 af grundejerforeningens medlemmer skriftligt over for bestyrelsen begærer dennes tilbagetræden, skal bestyrelsen inden 3 uger indkalde til ekstraordinær generalforsamling med valg af bestyrelse som eneste dagsorden.

 • 16. Budget

Bestyrelsen eller administrator skal opstille budgettet således, at der opkræves, hvad der skønnes rimeligt for at dække alle udgifter for det følgende år, herunder udgiften til renholdelse og vedligeholdelse af veje, fællesarealer og anlæg.

Budgettet skal også omfatte forbedringer som måtte være vedtaget af generalforsamlingen samt som efter bestyrelsen skøn anses for rimelige eller påkrævede.

 

 • 17. Regnskab og administration

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Kassereren fører foreningens regnskab, herunder en nøjagtig liste over restancer. Kassereren modtager alle indbetalinger og foretager alle udbetalinger efter bestyrelsens anvisning. Foreningens midler indsættes i et godkendt pengeinstitut. Kontoen skal have påtegning om, at udtræk kan foretages af formanden og kassereren. Bestyrelsen og foreningens revisor kan til enhver tid ønske at se kassebøger, restancelister og kontoudtog. Kassereren fremsender inden den 28. februar årsregnskabet med tilhørende bilag til revisoren.

 • 18. Revisor

Generalforsamlingen vælger hvert år en revisor.

Revisor skal gennemgå foreningens regnskab kritisk, og herunder efterse kassebøger og kontrollere kassebeholdningen. Revisoren skal sikre sig, at foreningens aktiver er til stede. Resultatet af gennemgangen sendes skriftligt til formanden. Det reviderede regnskab underskrives af revisor og videresendes til formanden med revisionsbemærkninger senest ultimo februar måned.

 • 19. Forandringer af ejendommens ydre

Et medlem eller en bruger af en ejendom i grundejerforeningens område er ikke berettiget til at foretage forandringer af ejendommens ydre, herunder ændre farve på facader, vinduer, døre, solafskærmning, altan mv., eller til at opsætte eller ændre eventuelle hegn eller carport medmindre generalforsamlingen og Herlev Kommune inden arbejdets iværksættelse skriftligt har godkendt forandringen. Generalforsamlingen kan nægte at godkende en anmodning om forandring, såfremt generalforsamlingen skønner, at forandringen vil være uhensigtsmæssig, herunder virke ødelæggende for ejendommens arkitektoniske udtryk, eller skønnes at ville stride mod andre medlemmers interesser.

Alle forandringer skal udføres håndværksmæssigt forsvarligt i overensstemmelse med kravene i byggelovgivningen, lokalplaner og andre offentlige forskrifter.

Generalforsamlingen er ikke ansvarlig for godkendte forandringers forsvarlighed og lovlighed.

Et medlem eller en bruger af en ejendom i grundejerforeningens område er ej heller berettiget til at opsætte parabolantenne.

Generalforsamlingen kan påbyde et medlem at foretage facadebehandling, således at facader, vinduer, døre, solafskærmning, altan mv. til enhver tid fremstår velvedligeholdt.

 • 20. Pant

Til sikkerhed for betaling af bidrag til grundejerforeningen og i øvrigt for ethvert krav som grundejerforeningen måtte få på et medlem, herunder udgifter ved et medlems misligholdelse, tinglyses nærværende vedtægter pantstiftende med 1. prioritets panteret på hver af ejendommene del nr. 1-20 af matr. nr. 18f, Herlev for et beløb stort kr. 10.000.

Pantstiftelsen tjener grundejerforeningen til sikkerhed for den til enhver tid værende gæld til grundejerforeningen vedrørende de enkelte medlemmer, uanset om nuværende eller tidligere medlemmer måtte hæfte personligt herfor. Ved overdragelse af en ejendom, indtræder erhververen uden videre i samtlige forpligtelser i henhold til pantstiftelsen.

Panteretten respekterer de på ejendommene påhvilende servitutter og byrder, men respekterer i øvrigt ingen pantegæld.

Bortfalder pantstiftelsen ved ejendommens salg på tvangsauktion som udækket, efter kvittering eller af anden grund, har auktionskøber pligt efter påkrav fra bestyrelsen eller administrator på ny at lade vedtægterne lyse pantstiftende med samme prioritetsstilling som den bortfaldne pantstiftelse.

 • 21. Grundejerforeningens ophør

En beslutning om grundejerforeningens ophør træffes efter sammen regler som beslutning om ændring af vedtægterne jf. §9. En sådan beslutning skal uden ugrundet ophold meddeles særskilt og skriftligt til medlemmerne. Skrivelsen herom skal bilægges en vejledning vedr. regler og procedurer for indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling jf. §7.

En beslutning om grundejerforeningens ophør skal godkendes af byrådet for at være endelig og gyldig. Ansøgning herom sendes, såfremt der ikke er anmodet om ekstraordinær generalforsamling jf. §7 til byrådet tidligst 3 uger og senest 8 uger efter meddelelse om ophør er tilsendt medlemmerne.

Indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling, skal forslaget om grundejerforeningens ophør genbehandles og vedtages på ny.

Vedtages forslaget på ny jf. reglerne om vedtægtsændring i §9 skal bestyrelsen senest 3 uger efter den ekstraordinære generalforsamling fremsende beslutningen til byrådet til godkendelse.

Har byrådet meddelt sin godkendelse af foreningens ophør, skal dette straks meddeles skriftligt til medlemmerne. Meddelelsen bilægges vejledning vedr. de eventuelle driftsforpligtelser for fællesarealer og vej, der herefter påhviler det enkelte medlem.

Herefter skal bestyrelsen hurtigst muligt afvikle foreningens forpligtelser og aktiviteter. En eventuel formue udbetales til medlemmerne i forhold til fordelingstal.

 • 22. Tinglysning

Nærværende vedtægter begæres tinglyst servitutstiftende på ejendommene del nr. 1-20 af matr. nr. 18f, Herlev og restejendommen af matr. nr. 18f, Herlev.

Vedtægternes §20 begæres tillige lyst pantstiftende for kr. 10.000 med 1. prioritets panteret på hver af ejendommene del nr. 1-20 af matr. nr. 18f, Herlev.

Med hensyn til de på ejendommene påhvilende servitutter og byrder henvises til ejendommenes blade i tingbogen.

Påtaleberettigede er de til enhver tid værende medlemmer af grundejerforeningen.

Omkostninger ved tinglysning afholdes af stifteren af grundejerforeningen.

*****

Fremlagt og vedtaget på den stiftende ordinære generalforsamling 30. april 2015.

Ovenstående vedtægter for Grundejerforeningen Bylunden godkendes i henhold til § 42 i lov nr. 388 af 6. juni 1991 om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 518 af 11. juni 2000.

Det erklæres endvidere, at der ikke kræves udarbejdelse af lokalplan.